HomeCurrent issueRevistaVolume 6 - Number 1 (11) 2017

Volume 6 - Number 1 (11) 2017

THE OPTIMISATION OF COACH’S RESULTS FOR THE PARTICULAR CASE OF COACHING RALLY PILOTS AND CO-PILOTS

OPTIMIZAREA REZULTATELOR ANTRENORILOR ÎN CAZUL ANTRENĂRII PILOTILOR ȘI COPILOȚILOR DE RALIU

 

Roxana MAIER, Emil GATEJ

Universitatea Hyperion din Bucureşti

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

            Abstract

            The study sets out to emphasize on a sport that is not covered much, but that is very spectacular, which is the rally, through which we can incidentally take in its participants - the pilots. We start thus from the objectification of certain data about the performance of the sports people and then we go through the realisation of a program to optimize it. The evolutionary endeavour of each sports person can be facilitated though several methods, each having as a starting point the auto-perceived reality as a personal space of knowledge, self-knowledge and personal development. The work proposes an intervention at the level of the group of subjects, realised so that it constitutes an operational method with contents that are potentially existent and to also activate the personal ressources and the potential of each participant.

 

            Rezumat

            Studiul îşi propune să aducă în atenție un sport despre care se scrie mai puțin dar care este foarte spectaculos, și anume raliul, prin chiar participanții la el – piloții. Se porneşte astfel de la obiectivarea câtorva date despre performanța sportivilor și mai apoi se trece la realizarea unui program de optimizare a acesteia. Demersul evolutiv al fiecărui sportiv poate fi facilitat prin mai multe metode toate având în acest studiu ca punct de pornire realitatea autopercepută ca și spațiu personal de cunoaștere, autocunoaștere și dezvoltare personală. Lucrarea propune o intervenție la nivelul grupului de subiecți realizată astfel încât să se constituie ca o metodă de operare cu conţinuturile potenţial existente şi de asemenea să activeze resursele personale și potenţialul fiecăruia.

 

            Key words: coach, pilot, co-pilot, rally, trajectory, performance

            Cuvinte cheie: antrenor, pilot, copilot, raliu, traseu, performanță

 

HOW TO OPTIMIZE REHABILITATION USING KINESIOTHERAPY IN DEGENERATIVE RHEUMATISM LOCATED ON THE CERVICAL SPINE

OPTIMIZAREA RECUPERĂRII PRIN KINETOTERAPIE A REUMATISMULUI DEGENERATIV LOCALIZAT LA NIVELUL COLOANEI CERVICALE

 

Ioana Cristina NEAGOE

Universitatea din Pitești

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Abstract

Arthrosis is a condition affecting the quality of life to a significant extent, under all its dimensions, due to the pain and reduced mobility it entails. Consequently, difficulties in terms of family and social life it causes, as well as its psychological repercussions, are of great significance. This paper aims at demonstrating that arthrosis is a well-defined joint disease which poses practical problems: how to definite it, diagnose it and treat it. At the same time, arthrosis is also a major public health issue, as such that the exact current knowledge must be established. This paper proposes to assess and compare two batches of subjects (an experimental batch and a control one) with regard to joint mobility and pain level. The treatment used consisted of medication, analgesic and muscle relaxant therapy, physical agents, kinetic treatment and orthopaedic – surgical means.

 

Rezumat

Artroza este responsabilă de o alterare importantă a calităţii vieţii în toate dimensiunile sale, prin durerile şi reducerea mobilităţii pe care ea le antrenează. În consecinţă, dificultăţile familiale şi sociale pe care artroza le antrenează şi repercusiunile sale psihologice sunt foarte importante. Această lucrare are ca scop să arate că artroza este o boală articulară bine definită, care pune zilnic probleme practice: de definiţie, de diagnostic şi de tratament. În acelaşi timp, artroza este şi o problemă majoră de sănătate publică, fiind necesar să se determine exact nivelul cunoştinţelor actuale. Această lucrare îşi propune să evalueze şi să compare două loturi de subiecţi (un lot experimental şi un lot martor) din punct de vedere al mobilităţii articulare şi al intensităţii durerii. Tratamentul utilizat este constituit din terapie medicamentoasă, analgezică şi decontracturantă, agenţi fizici, tratament kinetic şi mijloace ortopedico-chirurgicale.

 

Key words: arthrosis, cervical spondylosis, kinesiotherapy

Cuvinte cheie: artroza, spondiloza cervicală, kinetoterpie

 

IMPROVEMENT THE SCHOOL INCLUSION PROCESS OF PEOPLE WITH EPILEPSY THROUGH PHYSIOTHERAPEUTIC MEANS

ÎMBUNĂTĂȚIREA PROCESULUI DE INCLUZIUNE ȘCOLARĂ A PERSOANELOR CU EPILEPSIE PRIN MIJLOACE KINETOTERAPEUTICE

 

Gabriela Eniko PAPP

Universitatea de Medicină și Farmacie, Tîrgu Mureș,

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Csilla Emese LUCA, Ana Tatiana PESCARI, Liana Teodora POPESCU

Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Nr.2, Tîrgu Mureş

 

            Abstract

            The current society pays particular attention to the phenomenon of social and school inclusion of people with neuro-psycho-motor deficiencies. For children, the approach to integrating people diagnosed with epilepsy through a multidisciplinary vision addresses aspects of physical integration which are complemented by the pedagogical approach.

            Hypotheses: There is a favorable evolution and statistically significant differences in the dominant hand of subjects included in the study, compared to the non-dominant hand, following the application of the physiotherapeutic recovery treatment while the number of pathologies associated with the primary diagnosis adversely affect patients' evolution, has a statistically significant inverse correlation.

            Place and period of research: The research was carried out within the institution: School for Inclusive Education School Nr. 2, Târgu Mures, in the physiotherapy room, for a period of six months that is from 09. 01. 2016, until 10. 06. 2016.

            The subjects: In order to carry out the study, we selected 10 people with medical diagnosis of epilepsy.

            Means: In the implementation of our study, occupational therapy was used.

            Evaluation: During the study period, the subjects took part in three evaluation series, an initial, an halfway and a final one. Grip strength measurements were implemented with the Hydraulic Hand Dynamometer. The data gathered from the three tests were analyzed using the GraphPad software.

            Conclusions:The application of our physiotherapeutic recovery treatment, brought forth a favorable evolution in the dominant hand of our subjects in comparison with the non-dominant one. The number of pathologies associated with the initial diagnosis has influenced in a negative manner the evolution of the subjects’ dominant hand only. A reduced number of pathologies associated have contributed to a better evolution of the subjects. Occupational therapy, therapeutic physical exercises implemented in our study, have brought forth a favorable evolution in the grip strength of our subjects, which will provide more efficient manual abilities and implicitly an optimization of their school progression.

 

            Rezumat

Societatea actuală acordă un interes deosebit fenomenului de incluziune socială și școlară, a persoanelor cu deficiențe neuro-psiho-motorii. În cazul copiilor, abordarea integrării persoanelor diagnosticați cu epilepsie, printr-o viziune multidisciplinară, are în vedere aspecte legate  de integrarea fizică, care, se completează cu cea pedagogică.

Ipoteze: există o evoluție favorabilă si diferențe semnificative din punct de vedere statistic în ceea ce privește mâna dominantă a subiecților incluși în studiu, comparativ cu mâna nedominantă, în urma aplicării tratamentului de recuperare kinetoterapeutic şi  numărul de patologii asociate diagnosticului principal influențează în sens negativ evoluția pacienților, existând o corelație inversă, semnificativă din punct de vedere statistic.

Locul şi perioada de desfășurare a cercetării:Cercetarea s-a desfășurat în cadrul instituției: în sala de kinetoterapie, a Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Nr. 2, Tg. Mureş, pe o perioadă de șase luni, adică din 09. 01. 2016, până în 10. 06. 2016.

Lotul de subiecți:Pentru  realizarea studiului, au fost selectate 10 persoane cu diagnosticul medical, de epilepsie.

Mijloace:În implementarea studiului nostru s-a folosit terapia ocupațională.

Evaluare:În cadrul studiului, subiecții au participat la trei serii de evaluări una inițială, intermediară și una finală. A fost implementată  evaluarea forței musculare a mâinilor, cu aparatul dinamometru hidraulic de mână. Am prelucrat din punct de vedere statistico-matematic datele obținute de la evaluările inițiale, intermediare și finale utilizând soft-ul de analiză statistică GraphPad.

            Concluzii:Aplicarea tratamentului de recuperare kinetoterapeutic, la subiecții studiului nostru au dus la o evoluție favorabilă în ceea ce privește mâna dominantă, comparativ cu mâna nedominantă. Numărul de patologii asociate diagnosticului principal au  influențat, în sens negativ evoluția subiecților, doar în cazul mâinii dominante. Un număr mai redus de patologii asociate au permis o evoluție mai bună a subiecților. În cazul mânii nedominante, numărul de patologii asociate nu au influențat evoluția subiecților. Terapia ocupațională, exercițiile fizice terapeutice implementate în studiul nostru, au adus o evoluție favorabilă in forța musculară a mâniilor, ceea ce va asigura subiecților o abilitate manuală mai eficientă și implicit o optimizare a progresului școlar a acestora.

 

            Key words: pilepsy.occupational therapy. inclusion

            Cuvinte cheie: epilepsie, terapie ocupațională, incluziune

 

SPORTS BETS BETWEEN BENEFITS AND PLAYER'S ADDICTION

PARIURILE SPORTIVE ÎNTRE BENEFICII ȘI DEPENDENȚA JUCĂTORULUI

 

Radu BLAGA, Alexandru BLAGA

Universtitatea de Vest”Vasile Goldiș” din Arad

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , alexandru.blaga@ uvvg.ro

 

            Abstract

The paper treats the phenomenon known as "sports bets", in fact a part of a gambling industry that has been developing lately with more or less beneficial consequences. Analyzing the economic benefits, the behavioral arrangements of a leisure time, and the social implications of game addiction, the article offers a self-education and a non-formal educational perspective addressing to this phenomenon. In the opinion of the authors, the knowledge and awareness of the applications of probability mechanisms by those involved in sports bets leads to balanced behaviors in the gambling.

 

            Rezumat

Articolul tratează fenomenul  cunoscut sub denumirea de ”pariuri sportive”, în fapt o industrie ce se dezvoltă în ultimul timp cu consecințe mai mult sau mai puțin benefice. Analizând beneficiile economice, cele comportametale de petrecere agreabilă a timpului liber, dar și implicațiile sociale generate de dependența de joc, autorii oferă o perspectivă de natură auto-educativă și educativă non-formală în abordarea acestui fenomen. În opinia autorilor, cunoașterea și conștientizarea aplicațiilor mecanismelor de probabilitate de către cei implicați în pariurile sportive, determină comportamente echilibrate în joc.

 

            Key words: sports bets, game addiction, benefits, educational measures, the applications of probability mechanisms

            Cuvinte cheie: pariuri sportive, dependență de joc, beneficii, măsuri educative, mecanisme de probabilitate

 

IMPLEMENTATION OF JUDO TACTICS

IMPLEMENTAREA TACTICII ÎN JUDO

 

Elian Narcis RABOLU

Liceul cu Program Sportiv ”Viitorul” Pitești

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

            Abstract

            It takes time to implement judo tactics, which requires forming technical skills as diverse as possible (different grips, body movements, continuation of techniques, potential opponent replies), exceptional physical fitness, knowledge of athlete’s limitations and psychological profile, tested in competitions, but especially in important games.

            The judoka needs to be equipped with highly combat skills and a wide range of abilities, be skilled in a large number of standardized and automated attack and defensive tactical actions, but, most of all, the trainer must pursue the operational intelligence’s development.

The judoka is the performer of tactical thinking, which they need to understand and accept, to actively and creatively participate in preparing tactics and putting together attack and counterattack tactical actions, by relating to the competition experience and opponents encountered.

During training, the trainer has to set out the objectives along with the athlete that the latter needs to achieve and create combat situations requiring a creative solution by making effective and fast decisions. Tactical abilities for the coach – athlete couple can be checked in friendly competitions in order to adjust the responses obtained for grand competitions.

           

            Rezumat

            Implementarea unui plan tactic este o muncă de durată care presupune formarea deprinderilor tehnice cât mai variat (diferite prize, deplasări, continuări, posibile răspunsuri ale adversarului), o pregătire fizică de excepție, cunoașterea limitelor sportivului si profilului psihologic al acestuia testat în competiții dar mai ales în meciuri importante.

            Sportivul trebuie să aibă un bagaj de deprinderi și abilități de luptă ridicat, un număr mare de acțiuni tactice de atac și apărare standardizate si automatizate, dar cel mai mult antrenorul trebuie să urmărească formarea inteligenței operaționale

            Sportivul este efectorul unei gândiri tactice, pe care trebuie să o înțeleagă și să o accepte, să participe activ și creator la elaborarea planurilor tactice și asamblarea unor acțiuni tactice de atac și contraatac raportându-se la experiența de concurs și la adversarii întâlniți.

            În timpul antrenamentelor antrenorul trebuie să fixeze împreună cu sportivul obiective pe care trebuie să le atingă și să creeze situații de luptă care să solicite o rezolvare creatoare cu decizii eficiente și rapide. Verificarea capacităților tactice a cuplului antrenor - sportiv trebuie rulate în competiții cu caracter amical pentru a putea ajusta răspunsurile primite, pentru competițiile de anvergură.

 

            Key words: tactics, competition, opponent, judo tactics

            Cuvinte cheie: tactică, competiție, adversar, plan tactic

 

 

Coperta / Front cover: Campionii nostri - Our champions

 

Levente Vancsik - locul XIII cu echipa nationala de polo a României la cea de-a XXIX-a Universiada de vara Taipei, Taiwan 2017 / XIIIth place with Romania's national polo team at the XXIXth Summer Universiade Taipei, Taiwan 2017

Go to top