Revista

ASPECTS OF KINESIOTHERAPY AS REGARDS TIBIA AND FIBULA POST-FRACTURE REHABILITATION

ASPECTE ALE KINETOTERAPIEI ÎN TRATAMENTUL POSTFRACTURĂ DE TIBIE ȘI PERONEU

 

Elena RABOLU

Universitatea din Pitești

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

            Abstract

            The purpose of this study was to highlight how important kinesiotherapy is with regard to patients having suffered fractures followed by surgical operations and needed extensive periods to recover. The research was conducted on a 35-year old female patient with double comminuted fracture of tibia and fibula.

            The kinetic treatment consisted of medical gymnastics (anti-declivitous posture, isometric muscle contractions, passive, active mobilizations, active mobilizations with resistance, massage, free exercises with items, neuro-proprioceptive facilitation techniques, gait exercises using a walking frame, crutches, cane and without an aid, exercises on equipment (stationary bicycle).

            The following devices were used in order to achieve an assessment as effective as possible: articular movement balance, muscular balance, somatometric exam, pain assessment scale.

            Thus, the results obtained in the final tests revealed both improvement in muscle strength and range-of-motion on the limb where the fracture occurred, as well as alleviation of pain; the patient was able to gradually begin to walk again without support after approximately 4 months.

            To conclude, if applied as early as possible, in an organized and individualized manner, kinesiotherapy is the key to sequalae-free rehabilitation of patients with double comminuted fracture of tibia and fibula.

 

            Rezumat

Scopul acestui studiu a fost acela de a evidenția importanța kinetotearpiei la pacienții cu care au suferit fracturi urmate de intervenții chirurgicale și care au necesitat au necesitat o perioada lungă de recuperare. Cercetarea s-a desfăşurat pe o pacientă în vârstă de 35 de ani cu dublă fractură  cominutivă de tibie și peroneu.

Intervenția kinetică a constat în gimnastică medicală (posturări antideclive, contracții izometrice, mobilizări pasive, active, active cu rezistenţă, masaj, exerciţii libere cu obiecte, tehnici de facilitare neuroproprioceptivă, exerciții de mers cu cadru, cârje, baston și fără mijloc ajutător, exerciții la aparate (bicicletă ergometrică).

Pentru o evaluare cat mai eficientă s-au folosit: bilanțul articular, bilanțul muscular, examenul somatometric, scala de evaluare a durerii.

Astfel rezultatele obținute la testările finale au relevat atât o îmbunătățire a forței musculare și a amplitudinii de mișcare la nivelul membrului la care a survenit fractura, cat și o ameliorare a fenomenelor dureroase, pacienta reușind sa-și reia treptat mersul fără sprijin după aproximativ 4 luni.

În concluzie kinetoterapia aplicată cât mai precoce, organizat și individualizat reprezintă cheia succesului în recuperarea fără sechele a pacienților cu dublă fractură cominutivă de tibie și peroneu.

 

Key words: fracture, tibia, fibula, kinesiotherapy

            Cuvinte cheie: fractură, tibie, peroneu, kinetoterapie

INDICATORS FOR THE BEHAVIOR OF PERFORMING SPORT – THE AUTO-PERCEIVED ROLE IN THE TEAM

INDICATORI AI COMPORTAMENTULUI SPORTIV PERFORMANT – ROLUL AUTOPERCEPUT ÎN ECHIPĂ

 

Roxana MAIER

Universitatea Hyperion București

Tiberiu MĂLNĂȘAN

Antrenor principal Junii București

 

            Abstract

            The study investigates the relationship between the assumed roles and the auto-perceived ones in the basketball team of the different players and the sports results obtained, in a study that lasts for a year. The data thus obtained emphasises the relationship between the performance in sports and the components of the team - as a distribution of roles, rational dynamics and its success situations, indicating the fact that, through being aware and assuming a certain role in the team, one can explain a significant part of the game behaviour, while also seeing the influence this has in relation to the other players in the team.

 

          Rezumat

Studiul investighează relaţia dintre rolurile asumate și autopercepute în echipa de baschet a diferiților jucători și rezultatele sportive obținute, într-un studiu întins pe perioada unui an. Datele obţinute subliniază relația dintre performanța sportivă și componența echipei – ca distribuție a rolurilor, dinamică relațională) și situațiile de succes ale acesteia, indicând faptul că prin conștientizarea și asumarea rolului în echipă se explică o parte semnificativă a comportamentului în timpul meciului și de asemenea influența pe care acesta o are în relaționarea coechipierilor.

 

            Key words: team, basketball, role, team-mate

            Cuvinte cheie: echipă, baschet, rol, coechipier

THE ACTUAL TRAINING OF THE HORSE

DRESAJUL PROPRIU ZIS AL CALULUI

 

Cristina Marieta MARCOVICI

Universitatea de Vest “Vasile Goldiş” din Arad

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

            Abstract

            Training refers to a practice that teaches the horse to obey the will of man. This action isconducted and is based on the formation of positive conditioned reflexes from an earlyage. The trained horse is the one who understands the rider's intentions when given the slightest indication and immediately responds with ease and accuracy. For getting good results, training must start from a well-established doctrine, follow a certain method and always comply with the rules that apply. As opposed to all the other sports, performance in the case of riding is only justified by the perfect harmonization of man and another being and not with an object of work.

 

            Rezumat

            Prin dresaj se înțelege obișnuirea calului de a se supune voinței omului. Această acțiune se  desfășoară dirijat și se bazează pe formarea reflexelor condiționate pozitive înca de la o vârstă fragedă. Calul dresat este acela, care înţelege intenţiile călăreţului la cea mai mică indicaţie şi răspunde imediat cu uşurinţă şi precizie acţiunii ajutoarelor. Pentru a da bune rezultate, dresajul trebuie să înceapă de la o doctrină bine stabilită, să urmeze o metodă şi să se conformeze totdeauna regulilor ce decurg din ele. Faţă de toate celelalte activităţi sportive, performanţa în cazul călăriei se justifică numai prin perfecta armonizare a omului cu o altă fiinţă si nu cu un obiect de lucru.

 

            Key words: the actual training of the horse, performance in the case of riding is only justified by the perfect harmonization of man and another being

 

                Cuvinte cheie: dresajul propriu zis al calului, performanţa în cazul călăriei se justifică numai prin perfecta armonizare a omului cu o altă fiinţă

RECOVERY OF PATIENT WITH INFERIOR LIMB AMPUTATION

RECUPERAREA PACIENTULUI CU AMPUTAȚIE DE MEMBRU INFERIOR

 

Andrei DUMITRU

Universitatea din Pitești

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Abstract

Generally, the term "amputation" means the surgical act that is immediately followed by the ablation (surgical removal) of a members’ segment through the section of a bone that is unusable for function and harmful to the existence of the individual.

Amputation is caused by a number of factors, including: congenital causes, disorders that include blood vessels diseases (peripheral vascular disease), diabetes, coagulation problems or osteomyelitis.

According to statistics, foot amputation is encountered at least twice as often as amputation at any other level. Given that about 90% of all amputations involve inferior limbs, most patients addressing prosthetic healthcare professionals have amputation of the foot.

Amputation is a surgical operation performed with great precision, so it is imperative that every surgeon should know the correct techniques, as well as the most appropriate level where amputation should be performed in order to bear the future prosthesis.

By the act of amputation, the muscular coordination processes are deeply disturbed, because a variety of interio- and exteroceptive inflows disappear with the absence of the amputated segment and its own movements.

Patient recovery aims certain goals such as: massaging the stump, maintenance, eventually the increase in muscle tone balance, weight center change through medical recovery gymnastics. In addition to all these objectives, an important aspect is social reintegration.

 

Rezumat

În general, termenul “amputație” desemnează actul chirurgical care este imediat urmat de ablația (îndepărtarea chirurgicală) unui segment de membru prin secțiunea unui os inutilizabil pentru funcție și nociv pentru existența individului în cauză.

            Amputația este cauzată de o serie de factori, printre care: cauze congenitale, boli printre care se includ afecţiuni ale vaselor de sânge (boală vasculară periferică), diabet zaharat, probleme de coagulare sau osteomielită.

Conform statisticilor, amputaţia de gambă este întâlnită de cel puţin două ori mai des decât amputaţia la orice alt nivel. Dat fiind faptul că aproximativ 90% din totalul de amputaţii implică membrele inferioare, majoritatea pacienţilor care se adresează cadrelor medicale pentru protezare au amputaţie de gambă.

Amputația este un act chirurgical executat cu mare precizie, de aceea se impune ca orice chirurg trebuie să cunoască tehnicile corecte, precum și nivelul cel mai indicat unde trebuie executată amputația în vederea purtării viitoarei proteze.

Prin actul de amputaţie, procesele de coordonare musculară suferă tulburări profunde, deoarece o serie de influxuri interio- și exteroceptive dispar o dată cu lipsa segmentului amputat și a mișcărilor efectuate de el.

Recuperarea pacientului urmăreste anumite obiective precum: masarea bontului, menținerea, eventual creșterea tonusului muscular a echilibrului, schimbarea centrului de greutate, prin gimnastică medicale de recuperare. Pe lângă toate aceste obiective, un aspect  important este reintegrarea socială.

 

Key words:amputation, inferior limb, recovery

            Cuvinte cheie: amputatie, membru inferor, recuperare

POSSIBILITIES FOR A PHYSICAL THERAPY INTERVENTION IN REBUILDING AND INCREASING THE SHOULDER STABILITY AND BALANCE IN ATHLETES

POSIBILITĂŢI DE INTERVENŢIE KINETOTERAPEUTICĂ ÎN REFACEREA ŞI CREŞTEREA STABILITĂŢII ŞI ECHILIBRULUI UMĂRULUI LA SPORTIVI

 

Tatiana Nela BALINT

"Vasile Alecsandri" University of Bacău

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

         Abstract

The main means of preparation of athletes is training. This forms the base for the athletes' preparation, its main goal being to educate their psychomotor skills. The second most important part of the preparation process is the functional rehabilitation after certain injuries. The purpose of this paper is to prove the importance of physical therapy in rebuilding and increasing the shoulder joint stability and balance in athletes after they have suffered several injuries. This research constitutes a necessity for regaining the functionality of the shoulder, in the use of this segment under conditions of stability in different planes (with or without a load), in a static or dynamic balance, inter-segmental manual coordination, or hand-eye coordination, specific to the sports practiced by the athletes.

            The hypothesis for this research was that, presumably, by applying physical therapy means and methods, one can contribute to the rebuilding and increase of shoulder stability in athletes.

            The conclusions drawn at the end emphasize the effectiveness of the physical therapy means used during the rehabilitation process, but also the necessity for a responsible approach of these musculoskeletal functions, in order to prevent recurrences and for an optimal integration in the training process, and later in the competition.

           

         Rezumat

Principalul mijloc de pregătire a sportivilor este antrenamentul sportiv. Acesta stă la baza pregătirii sportivului și are ca obiectiv principal educarea calităților psiho-motice ale sportivului. Dar cea de-a doua parte importantă a procesului de pregătire este şi recuperarea funcţională după anumite traumatisme şi afecţiuni. Scopul lucrăriide faţă este acela de a demonstra rolul kinetoterapiei în refacerea şi creşterea stabilităţii, echilibrului articular la nivelul umărului post traumatisme sau afecţiuni specifice sportivilor. Abordarea acestei teme de cercetare pe subiecţi sportivi constituie o necesitate a redobândirii funcţionale a umărului dar şi o performanţă în utilizarea acestui segment în condiţii de stabilitate în planuri diferite (cu încărcare sau liberă), echilibru static sau dinamic, de coordonare manuală intersegmentară, oculo-manuală specifice sportului practicat.

            Ipoteza de la care am pornit în realizarea cecetării de faţă a fost aceea de a presupune că prin aplicarea mijloacelor şi metodelor kinetoterapeutice, putem contribui la refacerea şi creşterea stabilităţii umărului, la sportivi.

            Concluziile ce se desprind în urma acestei cercetări, evidenţiază eficienţa mijloacelor kinetoterapeutice folosite în cadrul recuperării, dar şi necesitatea abordării cu responsabilitate a acestor funcţii ale aparatului locomotor pentru prevenirea recidivelor şi o integrare optimă în procesul de pregătire şi ulterior cel competiţional.

           

            Key words: rehabilitation, shoulder, athletes

            Cuvinte cheie: recuperare, umăr, sportivi

 

Coperta / Front cover: Campionii nostri - Our champions

 

Levente Vancsik - locul XIII cu echipa nationala de polo a României la cea de-a XXIX-a Universiada de vara Taipei, Taiwan 2017 / XIIIth place with Romania's national polo team at the XXIXth Summer Universiade Taipei, Taiwan 2017

Go to top