THE EFFECTIVENESS OF PROPRIOCEPTIVE NEUROMUSCULAR FACILITATION TECHNIQUES IN TREATING BRACHIAL PLEXUS PARALYSIS

EFICIENŢA TEHNICILOR DE FACILITARE NEUROMUSCULARE PROPRIOCEPTIVE ÎN TRATAMENTUL PARALIZIEI DE PLEX BRAHIAL

 

Cristina Elena POPA

Universitatea “Vasile Alecsandri” din Bacău

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Abstract

            The aim of this paper is to adapt the proprioceptive neuromuscular facilitation techniques to the very complex problem of motor and sense deficit encountered in brachial plexus paralysis cases. Beside the functional degradation and the inability to use the affected limb during social activities, the motor and sense deficit in the limb leads to a total dysfunction of the patient's body. The patient adopts a deficient posture that attracts other medical problems. In contrast, the suppression of both voluntary, and reflex and synkinetic movements leads to severe, even irreversible deficiencies. The study was conducted on a 47-year-old female patient, with the clinical diagnosis of dissociated left brachial plexus paralysis. This study used the following research methods: the theoretical documentation method, the observation, the inquiry, the experiment, methods of measuring, recording, analyzing and graphically representing the data. The assessment methods were complex, consisting in: a clinical and functional neurological examination of the patient, an examination of the motor skills and reflexes, an assessment of the patient's range of motion, an examination of the muscle strength and a global motor assessment of the injured limb. The physical therapy program consisted in the application of the analytically directed facilitation techniques, and globally directed, on the Kabat diagonals. The recorded results confirmed the hypotheses, the selection of the most effective proprioceptive neuromuscular facilitation techniques has led to the optimization of the results regarding the improvement of global dysfunction in a patient with brachial plexus paralysis.

 

Rezumat

            Scopul lucrării este reprezentat de adaptarea tehnicilor de facilitare cu privire la problematica deosebit de complexă, ridicată de evoluţia deficitului motor şi senzitiv în paraliziile de plex brahial. Pe lângă degradarea funcţională şi incapacitatea utilizării membrului afectat în activităţile sociale, deficitul motor şi senzitiv a membrului duce la o disfuncţie totală a organismului pacientului. Acesta adoptă o poziţie deficitară care atrage după sine alte probleme de ordin medical. În contrast, abolirea mişcărilor voluntare, cât şi a celor reflexe automate şi sincinetice conduc la deficienţe grave şi chiar ireversibile. Studiul s-a realizat asupra unei paciente de 47 ani cu diagnosticul clinic de paralizie de plex brahial stâng, tipul disociat. În cercetare, am folosit ca metode de lucru: metoda documentării teoretice, observaţiei, anchetei, experimentală, metode de măsurare, înregistrare, prelucrare şi reprezentare grafică a datelor. Metodele de evaluare utilizate au fost complexe, constând în: examenul clinic şi funcţional al bolnavului neurologic, examenul motricităţii, reflexelor, evaluarea amplitudinii de mişcare, bilanţul muscular şi “Bilanţ motor global al membrului superior” afectat. Programul kinetoterapeutic a fost constituit din aplicarea tehnicilor de facilitare dirijate analitic, dar şi global pe diagonalele Kabat. Rezultatele obţinute confirmă ipotezele formulate, astfel, selectarea celor mai eficiente tehnici de facilitare neuroproprioceptive au condus la optimizarea rezultatelor în ceea ce priveşte ameliorarea disfuncţionalităţii globale la un pacient cu paralizie de plex brahial.

 

            Key words: reeducation, strengthening, innervation, motor activity

            Cuvinte cheie: reeducare, tonifiere, inervaţie, activitate motorie

Coperta / Front cover:

Campionii noştri - Our champions

 

Simona Pop - Medalia de aur la Jocurile Olimpice de la Rio de Janeiro din 2016 cu echipa Naţională de Spadă a României / Gold Medal at the Olympic Games from Rio de Janeiro in 2016 with the Romanian National Épée Team

Go to top