AESTHETICS BODY EDUCATION, MEAN TO CORRECT PHYSICAL DEFICIENCIES IN CHILDREN WITH MENTAL DISABILITY

EDUCAŢIA CORPORALĂ ESTETICĂ, MIJLOC DE CORECTARE A DEFICIENŢELOR FIZICE LA COPIII CU DIZABILITATE MINTALĂ

 

Mirela DAN, Ioan-Cosmin BOCA

Universitatea de Vest Vasile Goldiş” din Arad

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

            Abstract

            Our whole existence is defined by movement and harmonious life that takes place inside the whole dance of life, where we are continuously invited. Time, mind and feelings make up a tool that can sing dance music. During the dance, the inner parts of the self are involved in the same spiritual movement, in unity and harmony, with the physical world. Therefore dance can be both sacred and healing. Our stage is where we dance, becoming our space where we can express freely and where movement exercises help us be more aware of the space as a living reality. Music during lessons creates a favorable state of perceptibility and receptivity, thereby contributes to the alleviation of the learning process. A concordance between collective motion and music can bring a more efficient outcome not only physically but also mentally.

            In case of physical deficiencies, the normal rhythm disappears and a new non-physiologically rhythm appears, which in time becomes physiologically false, making the person feel normal and balanced. During physical activities, music gives a balanced rhythm, which helps the child to execute a rhythmic movement, on a normal tempo, until automation. Aesthetic movements may not be done harmoniously without the child awareness on the correct position and it requires maintaining this position as long as may be. Combining the rhythm with corrective movement has an important role in correcting deformations and physical attitudes.

 

Rezumat

            Întreaga existenţă este mişcarea, iar viaţa armonioasă ce se desfăşoară în interiorul întregului este dansul vieţii, la care suntem continuu invitaţi. Timpul, mintea și sentimentele alcătuiesc un instrument care poate cânta muzică de dans. În timpul dansului, părţile lăuntrice ale sinelui spiritual sunt antrenate în aceeaşi mişcare, în unitate şi armonie cu lumea fizica. De aceea dansul poate fi atât sacru cât şi tămăduitor. Acolo unde dansăm se află scena noastră, spaţiul nostru în care ne putem exprima liber, iar exerciţiile de mişcare ne ajută să devenim tot mai conştienţi de spaţiu ca realitate vie. Muzica în lecţie creează o stare favorabilă de receptibilitate şi perceptibilitate contribuind prin aceasta la uşurarea procesului de învăţare. Concordanţa între mişcarea colectivă şi muzică poate să aducă un efect mai eficient nu numai din punct de vedere fizic, dar și psihic.

            În cazul unei deficienţe fizice dispare ritmul normal şi apare un ritm nou nefiziologic care cu timpul devine fiziologic fals, omul considerându-se normal, echilibrat. În timpul activităţilor fizice, muzica dă o ritmicitate echilibrată, care îl ajută pe copil ca mişcarea să fie executată ritmic, pe un tempou corespunzător până la automatizare. Mişcările estetice nu se pot executa frumos fără conştientizarea copilului asupra poziţiei corecte, necesită menţinerea acestei poziţii cât se poate mai mult timp. Combinarea cu mişcări corective are şi un rol important în corectarea deformaţiilor și a atitudinilor fizice.

            Key words: dance, physical deficiencies, postural reeducation

            Cuvinte cheie: dans, deficiențe fizice, reeducare posturală

Coperta / Front cover:

Campionii noştri - Our champions

Vlad Ghețe - Campion european cu echipanaţională de minifotbal a României în 2015 / European Champion with theRomanian National Minifootball Team in 2015

Go to top