ASSESSMENT OF THE SATISFACTION DEGREE OF THE PHYSICAL THERAPY AND SPECIAL MOTOR SKILLS STUDENTS IN REGARDS TO THE SERVICES OFFERED BY THE NEUROMOTOR REHABILITATION CENTER "ST. VASILE CEL MARE" OF BACĂU

EVALUAREA GRADULUI DE SATISFACŢIE AL STUDENŢILOR DE LA SPECIALIZAREA KINETOTERAPIE ŞI MOTRICITATE SPECIALĂ ÎN RAPORT CU SERVICIILE OFERITE PRIN CENTRUL DE RECUPERARE NEUROMOTORIE “SF. VASILE CEL MARE“ DIN BACĂU


Iulia DĂMIAN
Asociaţia Marral, Bacău
Tatiana Nela BALINT
Universitatea “Vasile Alecsandri” din Bacău
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Cristina Petronela BALAN
Centrul de recuperare neuromotorie “Sf. Vasile cel Mare“ din Bacău


Abstract
The SOPHRD project: Increasing the personal engagement of the students through effective internships, career counseling and career orientation - An extra chance! that had as beneficiaries the Bacau branch of the "Episcop Melchisedec" Foundation, through the neuromotor rehabilitation center "St. Vasile cel Mare" of Bacău contained 30 students of the Faculty of Movement, Sports and Health Sciences, specialization Physical Therapy and Special Motor Skills, which is a partner in this project. The goals were to:
- Increase the awareness about the opportunities for future higher education graduates in regards to internships and dissemination of good practices that can help with the optimal insertion in the work market;
- Improve the professional orientation of 30 students through innovating career counseling and career orientation aiming to develop the necessary skills for the insertion process in the work market and increase of the employment rates;
- Facilitate the access to effective internships for students to increase the employment rate through the development of private partnerships, through project mechanisms, between universities and employers, to improve the transition between school and professional life.
The general conclusions that were drawn at the end of the project were as follows:
- the knowledge, skills and competences acquired by the participants after finishing their internships will help them adapt much easier to the new demands of the work market;
- as a result of the development and improvement of professional skills, they can have a positive impact on the economic and social life, as a whole.


Rezumat
În cadrul proiectului de tip POSDRU: Creşterea angajabilităţii personale a studenţilor prin stagii de practică performante, consiliere profesională şi orientare în carieră – O şansă în plus! având drept beneficiari Fundaţia "Episcop Melchisedec" Filiala Bacău prin Centrul de recuperare neuromotorie „Sf. Vasile cel Mare” din Bacău au participat un număr de 30 se studenţi de la Facultatea de Ştiinţe ale Mişcării Sportului şi Sănătăţii, specializarea Kinetoterapie şi motricitate specială parteneră în acest proiect. Obiectivele proiectului au fost:
- Creşterea gradului de conştientizare privind oportunităţile viitorilor absolvenţi de învăţământ superior pentru efectuarea stagiilor de practică şi diseminarea de bune practici ce vin în ajutorul unei inserţii optime pe piaţa muncii;
- Imbunătăţirea orientării profesionale a 30 de studenţi prin acţiuni inovatoare de consiliere profesională şi orientare în carieră cu scopul dezvoltării competenţelor necesare în procesul inserării pe piaţa muncii şi creşterea gradului de ocupare;
- Facilitarea accesului la stagii de practică performante pentru studenţi în vederea creşterii ratei de ocupare prin dezvoltarea de parteneriate public private, prin mecanisme ale proiectului între universităţi şi angajatori în vederea îmbunătăţirii tranziţiei de la şcoală la o viaţă activă.
Concluziile generale ce se desprind în urma finalizării proiectului au fost următoarele:
- cunoştinţele, aptitudinile şi competenţele dobândite de către participanţi în urma absolvirii stagiilor de practică îi vor ajuta să se adapteze mult mai uşor la noile cerinţe ale pieţii muncii;
- ca urmare a dezvoltării şi îmbunătăţirii competenţelor profesionale acestea pot avea efecte pozitive asupra vieţii economice şi sociale în ansamblu.


Key words: practice, experience, transition
Cuvinte cheie: practică, experienţă, tranziţie

 

 

 

Go to top