THE SOCIAL IMPACT OF SPORTS ACTIVITIES

IMPACTUL SOCIAL AL ACTIVITĂȚII SPORTIVE


Sorin BUHAȘ
Universitatea din Oradea
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Abstract
Modern societies are more and more defined by activities connected to quotidian. Thus, sports tends to occupy a very important place in current human activities. Society is characterized by sport consumerism, both through its practice and through adjacent activities: attending sports arenas, reading sports literature and even consuming sports as spectator. The approach of practicing sports for leisure has changed and for most people it become a profession. In today's society, sports activity produces a number of effects. Among the most important, we identify the effect of socialization. As a result, government policies should be oriented to ensure sport as: a school discipline, as leisure activity and as professional development. Socialization represents the activity by which we appropriate skills, attitudes, values and behaviors that legitimizes us as active members of society. Sport is often regarded as a framework that contributes to interpersonal socialization process, being considered as a highly complex phenomenon due to national diversities of any type. Thus, it`s being crystallized the need of developing country-specific policies. Research on the social impact of sports activity focused on socialization within sports, but also on the social effects of sports. It is to be observed the positive influence of sports on health and personality of those who practice it, but also the contribution to socialization through movement and its influence on personality development. Also, sports initiates and develops social contacts that help develop human personality and moral values. These led to the concept of fair-play, which came to govern the entire social life. Sport is an environment for socialization for a wide range of social actors. Thus, it addresses to all categories, independently of age or gender, and also to groups with special needs. Being a highly popular activity, sports offers a number of pleasant experiences: passion, feelings, taste of success, all of these making it an important medium of socialization, promoting contacts and social relations. The most important factors are social cooperation between individuals, spontaneous individual activities and also freedom to choose and to decide.


Rezumat
Societățile moderne sunt definite din ce în ce mai mult de activități conexe uzanței cotidiene. Astfel, sportul tinde să ocupe un loc extrem de important în activitatea umană curentă. Societatea se caracterizează printr-un consumism sportiv, atât prin prisma practicării lui cât și prin activitățile adiacente: frecventarea arenelor sportive, lecturarea literaturii sportive dar și consumarea sportului prin spectrul spectatorului. Această abordare asupra practicării sportului în timpul liber s-a schimbat, pentru cei mai mulți el a devenit o profesie. În societatea actuală, activitatea sportivă generează o serie de efecte. Printre cele mai importante, identificăm efectul de socializare. Ca urmare, politicile guvernamentale trebuie orientate înspre a garanta sportul ca: disciplină școlară, activitate de timp liber, precum și ca dezvoltare profesională. Socializarea reprezintă activitatea prin care ne însușim deprinderile, atitudinile, valorile și comportamentele care ne legitimează ca membri activi ai societății. Sportul este de cele mai multe ori privit ca un cadru care contribuie la procesul de socializare interumană, fiind considerat ca un fenomen extrem de complex datorită diversităților naționale de orice tip. Se cristalizează astfel necesitatea elaborării de politici specifice fiecărei țări. Cercetări privind impactul social al activității sportive s-au axat pe socializarea în cadrul sportului dar și pe efectele sociale ale sportului. Se va observa influența pozitivă a sportului asupra sănătății și personalității celor care îl practică dar și contribuția la socializare prin mișcare și influența mișcării asupra dezvoltării personalității. De asemenea sportul inițiază și dezvoltă contacte sociale care ajută la dezvoltarea personalității și dezvoltarea valorilor umane și morale. Acestea au dus la apariția conceptului de fair-play, care a ajuns să guverneze întreaga viață socială. Sportul reprezintă un mediu de socializare pentru o serie de actori sociali. Astfel, el se adresează tuturor categoriilor de vârstă și sex dar și grupurilor cu nevoi speciale. Fiind o activitate foarte populară, sportul oferă o serie de experiențe plăcute: pasiune, sentimente, gustul succesului, toate acestea făcându-l un important mediu de socializare, favorizând contactele și relațiile sociale. Cei mai importanți factori de socializare sunt cooperarea dintre indivizi, activitățile individuale spontane precum și libertatea de a alege și a decide.


Key words: sports activities, sociology of sports, social impact
Cuvinte cheie: activități sportive, sociologia sportului, impactul social

 

 

 

Go to top