PHYSICAL THERAPY AND OCCUPATIONAL THERAPY CONTRIBUTIONS TO IMPROVING THE QUALITY OF LIFE IN PATIENTS WITH ALZHEIMER'S DISEASE

CONTRIBUŢII ALE KINETOTERAPIEI ŞI TERAPIEI OCUPAŢIONALE LA AMELIORAREA CALITĂŢII VIEŢII LA PACIENŢII CU BOALA ALZHEIMER


Emil FIEROIU
Universitatea din Pitesti
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Abstract
Alzheimer's disease is a progressive impairment of brain nerve cells that are slowly destroyed.
This research aims to demonstrate maximum and immediate efficiency of the physical therapy and occupational means to improve Alzheimer's disease in patients over 60 years.
Research purposes are to improve the quality of life in patients with Alzheimer's disease by creating an occupational and physical therapy intervention program, with the following main objectives:
- Maintain cognitive and sensory status
- Induced disease prevention related decline
- Maintain functional independence
- Optimizing the quality of life
The assessment was conducted following the following distribution:
- The distribution of patients by age;
- The distribution of patients by sex;
- The distribution of patients by area of origin;
- The distribution of patients by pathology associated with Alzheimer's;
- Highlighting the degree of daily impairment of patients with Alzheimer, objectified through the Barthel Everyday Activities Index;
- Tinetti Test
Experimentation seeks to establish precisely the types of relationships between many forms and systems of assessment and establish a kinetic and occupational intervention plan for patients with Alzheimer's disease.
The research covers the study of five Alzheimer patients’ hospitalized in "St. Elias" Elderly Center for medical care and rehabilitation.
The experiment took place over a period of 9 months, with the following steps:
- Patient history
- Patient rating
- Establishing the degree of harm of the patient
- Prepare an intervention plan
- Interpretation of results
The research took place at the Center of the Association "Facts for others" - St. Elias Center, where I currently work. Within the center there is a physical therapy hall comprising occupational therapy elements.
Conclusions
The intervention plan made after assessments proved effective, patients in a state of visible improvement, quality of life increased significantly obtaining a minimum functional independence.
Patients are reintegrated into the social environment, decreasing the risk of social isolation and depression.


Rezumat
Boala Alzheimer este o afectare progresivă a celulelor nervoase ale creierului care sunt distruse lent.
Scopul cercetării a fost acela de a demonstra eficienţa maximă şi imediată a mijloacelor kinetice și ocupaționale în ameliorarea afecţiunile induse de boala Alzheimer la pacienţii de vârsta a-III–a.
Obiectivele cercetării constau în ameliorarea calităţii vieţii la pacienţii cu boală Alzheimer, prin realizarea unui program de intervenție ocupațională și kinetic, având următoarele obiective principale:
- Menținerea statusului cognitiv și senzorial
- Prevenirea decondiționării induse de boală
- Menținerea independenței funcționale
- Optimizarea calității vieții
Evaluarea s-a realizat urmărind următoarele distribuţii:
- Distribuţia pacienţilor pe grupe de vârstă;
- Distribuţia pacienţilor pe sexe;
- Distribuţia pacienţilor pe medii de provenienţă;
- Distribuţia pacienţilor în funcţie de patologia asociată bolii Alzheimer;
- Evidenţierea gradului de afectare cotidiană al pacienţilor cu boală Alzheimer, obiectivat prin Indexul Activităţilor Cotidiene Barthel;
- Testul Tinetti
Experimentarea urmăreşte să stabilească cu precizie tipurile de relaţii dintre numeroasele forme şi sisteme de evaluare dar și stabilirea unui plan de intervenție kineto-ocupațional pentru pacienții cu boala Alzheimer.
Desfăşurarea cercetării are ca obiect de studiu 5 pacienţi cu boală Alzheimer internaţi la Centrul de bătrâni ”Sfântul Ilie” pentru îngrijire medicală şi recuperare.
Desfașurarea experimentului a avut loc pe o perioadă de 9 luni, având următoarele etape:
- Anamneza pacientului
- Evaluarea pacientului
- Sabilirea gradului de afectare a pacientului
- Întocmirea unui plan de intervenție
- Interpretarea rezultatelor
Cercetarea a avut loc în Cadrul Centrului Asociației ”Fapte pentru semeni”- Căminul Sfântul Ilie locul unde lucrez în prezent. În cadrul centrului există o sală de kinetoterapie care cuprinde și elemente de terapie ocupațională .
Concluzii
Planul de intervenție efectuat în urma evaluărilor s-a dovedit a fi eficient, pacienții având o stare de îmbunătațire vizibilă, calitatea vieții crescînd considerabil opținînd o independență funcțională minimă.
Pacienții sunt reintegrați în mediul social, scăzînd riscul de izolare socială și depresie.


Key words: therapeutic intervention plan, rehabilitation, disease, quality, life
Cuvinte cheie: plan de intervenție terapeutică, recuperare, boală, calitate, viață

 

 

 

Go to top