THE EFFECTIVENESS OF NEUROMOTOR REEDUCATION METHODS IN TREATING THE CEREBELLAR ATAXIAS

EFICIENŢA METODELOR DE REEDUCARE NEUROMOTORIE ÎN TRATAMENTUL ATAXIILOR CEREBELOASE


Cristina-Elena POPA
Universitatea "Vasile Alecsandri" din Bacău
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Abstract
The aim of this paper is to particularize certain methods and techniques in order to diminish the locomotor ataxias in patients whose cerebellum is affected. Thus, this article promotes a series of extremely effective methods that recorded beneficial long-term effects. The group of subjects consisted of four patients with cerebellar ataxia from various causes, the study being conducted over a period of 8 months.
This study used the following research methods: the theoretical documentation method, the observation, the inquiry, the experiment, methods of measuring, recording, analyzing and graphically representing the data. The assessment methods were complex, consisting in using tests for the static and dynamic balance, coordination and gait, because knowing this data conducted the study toward adapting the physical therapy intervention according to the subjects' particularities, from multiple points of view.
The treatment consisted of applying certain proprioception neuromuscular facilitation techniques, carefully selected and performed on the Kabat diagonals, and the Frenkel method. At the end of the study, the data was presented and interpreted, with a global analysis of the group of subjects. The dissemination of the results highlights the fact that the individualization of the physical therapy intervention can lead to the improvement of locomotor sequelae for that disorder.


Rezumat
Scopul prezentei lucrări îl reprezintă particularizarea unor metode şi tehnici în vederea diminuării ataxiilor locomotorii la pacienţii cu afectare cerebeloasă. Astfel, articolul de faţă promovează o serie de metode extrem de eficiente, cu înregistrarea unor efecte benefice timp îndelungat. Lotul de subiecţi a fost constituit din patru pacienţi cu ataxie cerebeloasă de cauze diferite, studiul desfăşurându-se pe o perioadă de 8 luni de zile.
În cercetare, am folosit ca metode de lucru: metoda documentării teoretice, observaţiei, anchetei, experimentală, metode de măsurare, înregistrare, prelucrare şi reprezentare grafică a datelor. Metodele de evaluare utilizate au fost complexe, constând în folosirea testelor pentru echilibrul static şi dinamic, coordonare şi mers, întrucât cunoaşterea acestor date m-a orientat spre adaptarea intervenţiei kinetoterapeutice în funcţie de particularităţile subiecţilor din mai multe puncte de vedere.
Aşadar, tratamentul a fost constituit din aplicarea unor tehnici de facilitare neuromusculară proprioceptivă, atent selecţionate şi realizate pe diagonalele Kabat, şi a metodei Frenkel. În urma studiului desfăşurat, am prezentat şi interpretat datele făcând o analiză globală a lotului de subiecţi. Diseminarea rezultatelor evidenţiază faptul că individualizarea intervenţiei kinetoterapeutice poate conduce la ameliorarea sechelelor locomotorii ale afecţiunii în cauză.

Key words: posture, balance, coordination, visual orientation
Cuvinte cheie: postură, echilibru, coordonare, orientare vizuală

Go to top