Social aspects of romanian football. Globalization and glocalization

Aspecte sociale ale fotbalului românesc. Globalizare şi glocalizare

 

Tiberiu DÎSCĂ

Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Abstract

The globalization trend promoted in sport has multiple and complex reasons. The main factor is the superior capitalization of investments in sport, leading to a raise of profit. Of all sports, football is the most revealing as to the extent of globalization and also as social impact.

The issue of local influences that may arise in the flow of globalization has preoccupied many specialists. It also highlighted various "percent of globalization" of various phenomena and then arises the need for conceptual distinctions. Trying to achieve a combination between global and local, Ritzer suggests a grammatical merge of terms that come into this equation: global and local.  The term glocalization, although it's not new in scientific literature, shows the consequences of the mixture from the overall local acts.

Football is "a global game", despite the cultural differences of the societies of the world. Huge audience of this sport, although football does not have a long tradition in Romania, has made this phenomenon to be studied more carefully by sociologists.

Thus, regarded the football game itself, we can say without hesitation that it is a product of globalization, and we are witnessing of one of the most silent and accepted grobalization phenomena. The Romanians did not bring new elements into the game, did not "invented" anything but just took over, sometimes later than other countries, the rules of the game, the game conditions, organization, institutions and all other things related to football.

Regarding the social side of football, we can bring into light the phenomenon of glocalization. Yes, we took the model of sports gallery from the West, we took the football industry, we took everything, but we "adapted", and thus we have a specific culture of football in our country.

Local matters brought under discussion are: corruption, lack of respect for the values, migration and the irony, rather "make a virtue out of necessity".

 

Rezumat

Tendinţa de globalizare promovată în sport are raţiuni multiple, complexe. Cel mai important factor constă în valorificarea superioară a investiţilor în sport ce duce la creşterea profitului. Dintre toate sporturile, fotbalul este revelator atât ca şi amploare a mondializării, cât şi ca impact asupra socialului.

Problema influenţelor locale ce pot apărea în fluxul globalizării a preocupat mulţi specialişti. S-au evidenţiat diferite „procente de globalizare” ale unor diverse fenomene şi atunci a apărut necesitatea unor delimitări conceptuale. Încercând să realizeze o întrepătrundere a globalului cu localul, Ritzer propune o îmbinare gramaticală a termenilor ce intră în ecuaţia: global si local.  Termenul de glocalizare, deşi nu e nou în literatura de specialitate, arată consecinţele hibridărilor actelor globale cu cele locale.

Fotbalul este „jocul global”, în pofida diferenţelor culturale ale societăţilor lumii. Audienţa imensă a acestui sport, cu toate că fotbalul nu are o tradiţie îndelungată în România, a făcut ca acest fenomen să fie cercetat tot mai atent de sociologi.

Astfel, în ce priveşte strict jocul de fotbal, propriu-zis, putem afirma fără ezitare că este un produs al globalizării, mai precis asistăm la unul din cele mai tacite şi asumate fenomene de grobalizare. Românii nu au adus elemente noi în joc, nu au „inventat” nimic ci doar au preluat, uneori mai târziu decât alte ţări, regulile jocului, condiţiile de joc, organizarea, instituţiile şi tot ce ţine de fotbal.

În ce priveşte latura socială a fotbalului, putem vorbi despre un fenomen de glocalizare. Da, am preluat modelul galeriilor din occident, am preluat industria fotbalului, am preluat de toate, dar le-am „adaptat”, le-am „românizat” şi astfel avem o cultură specifică a fotbalului în ţara noastră.

Aspectele locale aduse în discuţie sunt: corupţia, lipsa de respect faţă de valori, migraţia şi ironia, mai degrabă „hazul de necaz”.

 

            Key words: football, globalization, local, social

            Cuvinte cheie:fotbal, globalizare, local, social

 

Coperta / Front cover:

Campionii noştri - Our champions

Echipa de baschet feminin Univ. Goldiş ICIM Arad - Campioană naţională a României şi Campioană a Ligii Europei Centrale în 2013/ Champion of the Romanian National League and Champion of the Central European Women's League in 2013

Go to top